Współpraca

Umowa stała

Skierowana jest do przedsiębiorstw stosujących outsourcing w zakresie wspomagania własnych działań windykacyjnych. W ramach stałej współpracy KAW Partner oferuje kompletny pakiet usług dochodzenia roszczeń. Zakres i zasady współpracy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Umowa doraźna

W ramach zlecenia jednorazowego, przeprowadzamy wszelkie możliwe działania za zgodą wierzyciela zmierzające do zaspokojenia roszczenia.

Umowa powierniczego przelewu wierzytelności

Przelew wierzytelności umożliwia przejęcie wierzytelności i dochodzenie jej w imieniu Agencji, co zdecydowanie poprawia skuteczność prowadzonych działań oraz zmniejsza koszty zastępstwa procesowego. W zależności od poziomu ryzyka związanego z daną wierzytelnością otrzymujesz zapłatę ceny w określonym umową terminie od daty zawarcia umowy przelewu lub po wyegzekwowaniu należności od dłużnika.