Windykacja sądowa i egzekucyjna

W przypadku, gdy postawa dłużnika lub jego kondycja finansowa uzasadniają konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego KAW Partner zapewnia Tobie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania. Do przygotowania pozwu wykorzystamy informacje zdobyte w czasie prowadzenia windykacji i uzyskane potwierdzenia salda lub oświadczenia dłużnika. Pozew, w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, skierowany będzie do właściwego sądu. Z windykacji na tym etapie korzystają Klienci, którzy wyczerpali możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej. Nawet firmy posiadające swoje działy windykacyjne, często wolą powierzyć działania windykacji sądowej i egzekucyjnej partnerowi wyspecjalizowanemu w tej dziedzinie.